ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ

Ωδείον Κέρκυρας από το 1894

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 • Το Σχολικό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου.
  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από γονείς ή κηδεμόνες των σπουδαστών.
 •  Το Τέλος Εγγραφής  προκαταβάλλεται στην αρχή του σχολικού έτους μαζί με την αίτηση
  εγγραφής του σπουδαστή. Ισχύει για όλους τους σπουδαστές του Ωδείου και αναλογεί δε, ανά σπουδαστή και για
  όλα τα μαθήματα.
 • Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης, το Τέλος Εγγραφής, δεν επιστρέφεται.
 • Τα δίδακτρα είναι ετήσια και επιμερίζονται σε ισόποσες δόσεις, προς διευκόλυνση των σπουδαστών.
 • Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται μέσα στο συμφωνηθέν διάστημα, διαφορετικά θα διακόπτεται η
  φοίτηση του σπουδαστή.
 • Οι σπουδαστές υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους (Εξέταστρα) για την συμμετοχή τους σε
  κατατακτήριες ή απολυτήριες (πτυχιακές /διπλωματικές) εξετάσεις.
 • Οι σπουδαστές για να προσέλθουν στις ετήσιες προαγωγικές εξετάσεις, ή στις απολυτήριες εξετάσεις,
  πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα ετήσια δίδακτρα.
 • Αν ο σπουδαστής θελήσει να διακόψει τη φοίτησή του, οι γονείς οφείλουν από τον προηγούμενο μήνα να
  ενημερώσουν την Διεύθυνση του Ωδείου, διαφορετικά θεωρείται ότι η φοίτηση συνεχίζεται και τα δίδακτρα είναι
  απαιτητά.
 • Διακοπή φοίτησης από 1ης Μαΐου μέχρι τέλους του σχολικού έτους, απαγορεύεται.
 • Οι σπουδαστές εφοδιάζονται με βιβλίο Προόδου του Ωδείου Κερκύρας, στο οποίο καταχωρούνται οι
  βαθμοί επιμέλειας – προόδου – εκτέλεσης του ειδικού μαθήματος και των υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία
  εξετάζεται.
 • Τα μαθήματα που συμπίπτουν με ημέρες αργίας που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού δεν αντικαθίστανται
  ούτε και αναπληρώνονται.
 • Ως επίσημες αργίες αναφέρονται:
  – η 28 η Οκτωβρίου
  – Διακοπές Χριστουγέννων (Από τις 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου)
  -30 η Ιανουαρίου
  -Καθαρά Δευτέρα
  -25 η Μαρτίου
  -Διακοπές Πάσχα (Από την Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά)
  -1 η Μαΐου
  -Αγίου Πνεύματος
  Συμπληρωματικά αργίες θεωρούνται και οι τοπικές εορτές: 12 η Δεκεμβρίου και 21 η Μαΐου.
 • Η φοίτηση πρέπει να είναι τακτική. Σημειώνουμε ότι μετά από ορισμένο αριθμό αδικαιολόγητων
  απουσιών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο όριο (άρθρο 17 του από 11.11.57 Β.Δ. «Περί κυρώσεως του εσωτερικού
  κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης»), ο σπουδαστής χάνει το δικαίωμα των εξετάσεων και θα επαναλαμβάνει
  την τάξη.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν δύναται να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα είναι υποχρεωμένος να
  ενημερώνει νωρίτερα την γραμματεία του ωδείου και τον καθηγητή του.
 • Τα μαθήματα που χάνονται από υπαιτιότητα του μαθητή δεν αναπληρώνονται, πλην σοβαρών
  περιπτώσεων.
 • Γονείς και σπουδαστές οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του Ωδείου, στον πίνακα ανακοινώσεων.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται από την Διεύθυνση και τους Διδάσκοντες καθηγητές ή δασκάλους για την πρόοδο των παιδιών τους, για τυχόν απουσίες τους και να συζητούνται όποιες απορίες ή παράπονα ώστε να διευθετηθούν τυχόν προβλήματα.
 • Τέλος οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται ευγενικά και με ευπρέπεια στο διδακτικό προσωπικό και στους συμμαθητές τους, να μη θορυβούν στους χώρους του ωδείου γιατί ενοχλούν αυτούς που κάνουν μάθημα και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς.

Πληροφορίες εκπαίδευσης

 • Στο Ωδείο λειτουργούν ο εξής σχολές :

– Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης (Ειδικό Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων,
Φυγής, Σύνθεσης)
– Πιάνου
– Κλασικής Κιθάρας
– Εγχόρδων (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο)
– Ξύλινων Πνευστών (Φαγκότο, Κλαρινέτο, Φλάουτο)
– Χάλκινων Πνευστών (Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα)
– Διεύθυνσης Χορωδίας
– Μονωδίας
– Σύγχρονου Τραγουδιού
– Ηλεκτρική Κιθάρα
– Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Τμήμα Μπουζουκιού

 • Οι τάξεις σ’ όλες τις αναγνωρισμένες σχολές από το Υπουργείο Πολιτισμού χωρίζονται σε 4 επίπεδα
  (Προκαταρκτικής – Κατωτέρας – Μέσης – Ανωτέρας).
 •  Οι σπουδαστές ξεκινώντας τη φοίτησή τους εγγράφονται στο 1 ο έτος Προκαταρκτικής και για να
  θεωρούνται τακτικοί σπουδαστές με δικαίωμα συμμετοχής στις απολυτήριες εξετάσεις (πτυχίο / δίπλωμα) θα
  πρέπει να ακολουθούν με συνέπεια τον κύκλο σπουδών, όπως ορίζεται από τον κανονισμό (Β.Δ. 11-11-1957 / ΦΕΚ
  τ.Α’ 229) και να συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ετήσιες προαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό.
 •  Οι σπουδαστές προερχόμενοι από το εξωτερικό ή από ιδιαίτερα μαθήματα, δύνανται να εγγραφούν στο
  Ωδείο συμμετέχοντας σε Κατατακτήριες Εξετάσεις που διενεργούνται στο Ωδείο Κερκύρας τον Οκτώβριο εκάστου
  έτους και κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται.
 • Κατά την διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα υποχρεωτικά
  μαθήματα που ορίζονται για το τμήμα τους και τα οποία παρέχονται δωρεάν. Η προσωρινή παράλειψη ενός
  υποχρεωτικού μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δοθεί άδεια από την
  Διεύθυνση και τον καθηγητή του.
 •  Τα ειδικά μαθήματα στο Ωδείο είναι ατομικά και κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί δύο μαθήματα
  την εβδομάδα ή ένα ωριαίο. Η διάρκεια διδασκαλίας του ατομικού μαθήματος είναι 25 λεπτά για τις τάξεις
  προκαταρκτικής και κατωτέρας, 30 λεπτά στη μέση σχολή και 40 λεπτά για σπουδαστές των ανωτέρων τάξεων. Επί
  πτυχίου ή διπλώματος είναι 90 λεπτά εβδομαδιαίως.
 •  Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι ομαδικά, αρχίζουν 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν 15 Ιουνίου.